Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Poskytování informací

Žádost o informace

Žádost o informace může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, a to ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě  nebo služby elektronických komunikací.

 

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou mimo jiné územní samosprávné celky a jejich orgány. Orgány městyse Vrchotovy Janovice jsou v souladu s § 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města, rada města, starostka, úřad městyse a zvláštní orgány města.

 

Postup při podávání písemných žádostí:

1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Ze žádosti o informace musí být zřejmé,  kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

4. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

5. Je-li žádost o informace učiněna elektronicky,musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu: obec.vrchjanovice@tiscali.cz.

6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 nebo podle odstavce 4 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 5, není žádostí ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Sazebník“)

V souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je stanoven městysem Vrchotovy Janovice tento Sazebník.

Materiálové náklady:

ČB kopírování/tisk

formát A4

jednostranná/oboustranná

2,00 Kč / 3,00 Kč

ČB kopírování

formát A3

jednostranná/oboustranná

4,00 Kč / 6,00 Kč

Barevné kopírování/tisk

formát A4

Jednostranná/oboustranná

6,00 Kč / 9,00 Kč

Nosič CD

 

 

15,00 Kč

Nosič DVD

 

 

30,00 Kč

Jiné nosiče

 

 

dle skutečně vynaložených nákladů

 

Pořízení technického nosiče dat: CD      15,00 Kč                               DVD       30,00 Kč

Náklady na poštovní služby: dle platných tarifů České pošty, s.p.

Osobní náklady: V rozsahu do 1 hodiny pracovního času je nezpoplatněno, za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v rozsahu více než 1 hodina za každou započatou hodinu práce úředníka zpoplatněno 150,00 Kč/1 hodina.

Celkové náklady za poskytnutí informace se stanoví jako součet dílčích částek uvedených v tomto sazebníku.

Úhrada celkových nákladů do 50 Kč vzniklých na základě jedné žádosti se nepožaduje.

 

Směrnice o poskytování informací

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zprávy 2008 - 2020 *.zip

 

Záznamy o poskytnutých informacích:

2023: Záznam o poskytnuté informaci

2022: Záznam o poskytnuté informaci

2021: Záznam o poskytnuté informaci

2020: bez žádosti

2019: archiv *.zip

2018: archiv *.zip

2017: archiv *.zip

2016: archiv *.zip

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00