Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Povinně zveřej. informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

 

1. Název Městys Vrchotovy Janovice
2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla podle zákona č. 367/1990, o obcích (obecní zřízení). Obec jako základní územní samosprávný celek je charakterizována v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR jako územní společenství občanů, které má právo na samosprávu, je veřejnoprávní korporací, která může mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu. (čl.99 – 101 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR). Svou činnost realizuje Městys Vrchotovy Janovice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 

Obci Vrchotovy Janovice byl s účinností od 22. 6. 2007 navrácen titul Městys.

 

Městys spravuje své záležitosti na svém území samostatně, výkon státní správy pak v územním správním obvodu a za podmínek stanovených právními předpisy.

3. Organizační struktura

Úřad městyse - v jeho čele stojí starosta a je nadřízen všem zaměstnancům úřadu. Úřad městyse není dělen na odbory.

 

Úřad městyse Vrchotovy Janovice tvoří:

Marcela Čedíková, starosta, tel.: 724 192 712, 317 835 140, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Alena Mrázková, správkyně rozpočtu, podatelna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Jaroslava Toužimská, účetní, pokladna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Jana Čechová, matrika, evidence obyvatel, tel.: 317 835 136, 317 835 160, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Miroslav Hruška, služby, tel.: 727 947 660, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Zastupitelstvo - je složeno z 15 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem.

Orgány zastupitelstva

- finanční výbor

- kontrolní výbor

 

Rada městyse - je složena z 5 členů, je výkonným orgánem a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu.

Členové rady městyse.

 

Starosta - zastupuje městys navenek, je volen z řad členů zastupitelstva jako uvolněný funkcionář -

Marcela Čedíková, tel. 724 192 712, 317 835 140, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Místostarosta - zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti - Ing. Bohuslav Vacek, tel. 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Seznam organizací – Základní a Mateřská škola Vrchotovy Janovice

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53  Vrchotovy Janovice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53  Vrchotovy Janovice
4.3 Úřední hodiny
pondělí a středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
podatelna:    
pondělí a středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
úterý a čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
pátek 8.00 - 11.00  

 

4.4 Telefonní čísla

tel.: 317 835 136

 

Marcela Čedíková, starosta, tel.: 724 192 712, 317 835 140

Alena Mrázková, správkyně rozpočtu, podatelna, tel.: 317 835 136

Jaroslava Toužimská, účetní, pokladna, tel.: 317 835 136

Jana Čechová, matrika, evidence obyvatel, tel.: 317 835 136, 317 835 160

Miroslav Hruška, služby, tel.: 727 947 660

4.5 Adresa internetové stránky www.vrchotovyjanovice.eu

4.6 Adresa podatelny

4.7 Adresa e-podatelny

Vrchotovy Janovice2, 257 53  Vrchotovy Janovice

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

4.8 Datová schránka

ayvbgym

5. Případné platby lze poukázat

č.ú.: 5429121/0100

Platbu v hotovosti lze provést v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

Platbu kartou lze provést v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

6. IČ: 00233005
7. DIČ:

CZ 00233005

Městys je od 1.6.2000 plátcem DPH.

8. Dokumenty

 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Obecně závazné vyhlášky

Usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace

Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit písemně či elektronicky na adresu úřadu, osobně v podatelně úřadu, ústě do protokolu na úřadu městyse.

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon

Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)

zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Právní předpisy je možno získat na webové stránce portal.gov.cz,  jsou k nahlédnutí i na Úřadu městyse Vrchotovy Janovice.

11.2 Vydané právní předpisy

/OZV-a-narizeni

12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebnik úhrad za poskytování informací

 /poskytovai-informaci

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací nejsou taková rozhodnutí
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv Městys nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.
13.2 Výhradní licence V současné době Městys neposkytuje žádné výhradí licence.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy

 

 

Informace o kontrolách prováděných městysem Vrchotovy Janovice

zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů

 

Informace o kontrolách prováděných v roce 2023

 

Informace o kontrolách prováděných v roce 2022

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00